eThesis

« Back

Author(s):Elomaa, Liisa, (kirjoittaja.)
Title:Palautteenanto ja oppiminen : : soitonopettajan antaman palautteen merkitys lasten ja nuorten oppimisprosessissa /Liisa Elomaa.
Subject:oppiminen
palaute
Note:Seminaarityö.Kirjallinen työ.
Thesis:Seminaarityö :, Tampereen yliopisto,, 2017.
Lopputyö :, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Puhaltimet, lyömäsoittimet ja harppu,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.

Abstract

Abstract: FinnishSeminaarityössä tutkittiin soitonopettajan antaman palautteen merkitystä lasten ja nuorten oppimisprosessiin. Tutkimus rajattiin soitonopettajan antaman ulkoisen palautteen vaikutuksiin eikä tutkimuksessa ole huomioitu muita oppimiseen mahdollisesti vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä.

Tutkimustehtävänä oli selvittää, minkälaista palautetta soitonopettajat antavat, miten he kokevat palautteenannon merkityksen oppimiselle ja mitkä asiat palautteenantoon vaikuttavat. Tutkimusta varten haastateltiin sähköpostitse neljää suomalaisessa konservatoriossa tai musiikkiopistossa työskentelevää klarinetinsoiton opettajaa. Saatuja vastauksia tarkasteltiin aikaisempien tutkimustulosten ja aihetta koskevien teorioiden pohjalta.

Palautteenannon merkitys oppimiselle osoittautui tutkimuksessa kiistattomaksi. Oppimisen todettiin olevan tehotonta ilman palautteenantoa ja palaute nostettiin jopa tärkeimmäksi oppilaan kehittymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Vastauksissa korostettiin palautteen rakentavan ja rehellisen esittämistavan tärkeyttä sekä oppilaan osaamistason ja persoonan huomioimista.

Saadut tutkimustulokset vahvistivat kirjallisuudessa aiemmin esitettyjä näkemyksiä palautteenannon moniulotteisesta vaikutuksesta oppimisprosessiin sekä konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeisiä teemoja, kuten oppilaan itseohjautuvuutta ja vuorovaikutuksellista oppimista.

Electronic material

Creator: personalNameElomaa, Liisa
Date: issued16.02.2017
Format: extent0.67 Mb
Formatapplication/pdf
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/elomaa__palautteenanto_ja_oppiminen.pdf

<<< Back