eThesis

« Back

Author(s):Kaperi, Peppiina, (kirjoittaja.)
Title:”Näen maailmani musiikin termein” : : musiikin ja matematiikan integrointi lapsen ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä kouluympäristössä /Peppiina Kaperi.
Subject:aivot
aivotutkimus
integrointi
matematiikka - musiikki
motivaatio
ongelmanratkaisu
Note:Kandidaatin tutkielma.
Thesis:Lopputyö :, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Other Form:Saatavana myös paperimuodossa.

Abstract

Abstract: FinnishTässä tutkielmassa tutkin musiikin ja matematiikan integroinnin yhteyttä lapsen yleisten ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen kouluympäristössä. Halusin selvittää, miten musiikin ja matematiikan hyötyjä toistensa oppimisessa on tutkittu sekä toisaalta pohtia, miten näitä yhteyksiä voisi tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän – erityisesti suhteessa ongelmanratkaisutaitoihin.

Tutkimuskysymyksikseni rajautuivat:

1. Miten musiikin ja matematiikan hyötyjä toistensa oppimisessa on tutkittu?
2. Miten musiikkia ja matematiikkaa integroimalla voidaan kehittää oppilaan ongelmanratkaisutaitoja kouluympäristössä?

Musiikilla ja matematiikalla on havaittu monia yhtymäkohtia, joita erittelin tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä. Aivotutkimus osoittautui yhdeksi tärkeimmäksi taustoittajaksi sekä neuro-fysiologisten tutkimustulosten että musiikin emotionaalisen ja siten motivoivan vaikutuksen kannalta. Myös musiikinteorian ja matematiikan yhtäläisyydet valikoituivat osaksi toista lukua.

Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. Katsaukseni oli kriittinen, sillä aiheestani aiemmin julkaistu tutkimus käsitteli suurimmaksi osaksi musiikkia eräänlaisena välinearvona parempien tulosten saavuttamiseksi matemaattisissa testeissä. Halusin siis nostaa musiikin matematiikan rinnalle ja tutkia aihetta holistisesta näkökulmasta.

Tutkimus antoi tärkeää tietoa siitä, miten musiikin ja matematiikan hyötyjä toistensa oppimisessa on tutkittu. Lisäksi tutkimukseni tarjosi käytännöllisiä esimerkkejä siitä, miten musiikkia ja matematiikkaa voisi integroida kouluympäristössä sekä siitä, miten kyseinen integraatio voi kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja ja kohottaa oppijan motivaatiota.

Tutkimukseni on musiikkikasvatuksen alalle ajankohtainen ja keskeinen, sillä uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottavat ilmiöpohjaista, interaktiivista ja luovaa oppimista. Ainerajojen ylittävä opetus ja integrointi ovat siis tulevaisuuden kehityskohteita ja mahdollisuuksia – tutkimukseni osoitti, että esimerkiksi musiikin ja matematiikan osalta.

Electronic material

Creator: personalNameKaperi, Peppiina
Date: issued10.05.2017
Format: extent8.26 Mb
Formatapplication/pdf
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/peppiinakaperi_kandidaattivalmis.pdf

<<< Back