eThesis

« Back

Author(s):Syrjälä, Senja, (kirjoittaja.)
Title:Musiikin luova tekeminen yläkoulussa /Senja Syrjälä.
Subject:musiikkikasvatus
improvisointi
luovuus
oppilaslähtöisyys
säveltäminen
Note:Kandidaatin tutkielma.
Thesis:Lopputyö :, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus,, 2017.
System requirements:Internet-yhteys; WWW-selain; Adobe Acrobat Reader.
Other Form:Saatavana myös paperimuodossa.

Abstract

Abstract: FinnishTässä tutkielmassa tarkasteltiin musiikin luovaa tekemistä yläkouluissa uuden opetus-suunnitelman pohjalta. Miten opettajien kannattaisi hyödyntää säveltämistä ja improvi-saatiota, kuinka he kannustavat oppilaita omaan luovaan tekemiseen ja mitkä ovat hei-dän työkalunsa siihen.
Tutkimuskysymyksinä olivat "Millaisia musiikin luovan tekemisen työpajoja on käy-tetty musiikinopetuksessa?" sekä "Millaisia haasteita opettajat kokevat musiikin luovan tekemisen sisällyttämisessä musiikinopetukseen?" Teoreettisena viitekehyksenä tut-kielmassa tarkasteltiin musiikin luovaa tekemistä opettajan näkökulmasta. Keskeisinä käsitteinä oli musiikin luova tekeminen kouluissa, sekä David J. Elliottin 1990-luvulla luoma praksiaalinen musiikkikasvatus.
Tutkimusmenetelmäni oli kirjallisuuskatsaus, jonka avulla pyrin kvalitatiivisella tutki-musotteella analysoimaan kirjallisuudesta musiikin luovan tekemisen opetuksellisia työtapoja ja haasteita. Opetussuunnitelma toimi keskeisenä lähteenä sen painotettua luovan musiikin tärkeyttä opetuksessa. Tämän tutkielman keskeinen tulos oli, että kap-paleiden tekeminen erilaisissa projekteissa tuntui olevan oppilaille useimmiten positii-vinen kokemus ja varsinkin yhteistyö koulun ulkopuolelle oli mieluisaa sekä opettajis-ta, oppilaista ja vierailijoista. Omien kappaleiden tekeminen esimerkiksi opetettavista asioista toimi usein muistin apuna ja siksi musiikin luovaa tekemistä pitäisi viedä op-piainerajojen yli.
Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että musiikin luovan tekemisen yleistyessä kou-luissa opettajien pitäisi ehdottomasti kouluttautua ja hankkia lisää tietoa ja taitoa, jotta heillä olisi mahdollisimman paljon annettavaa oppilaille tästä aiheesta.

Electronic material

Creator: personalNameSyrjälä, Senja
Date: issued10.05.2017
Format: extent0.22 Mb
Formatapplication/pdf
Identifier: URLhttp://ethesis.siba.fi/files/syrjalamusiikinluovatekeminen.pdf

<<< Back